Sanako Lab 100

SANAKO Lab 100 keeleklass

Efektiivseks õpetamiseks saab õpetaja valida sobiva tööriista SANAKO Lab 100 laiade võimaluste hulgast ja moodustada õpilastest gruppe ning anda neile erinevaid ülesandeid.

Täisdigitaalne süsteem, kus ainult õpetajal on arvuti. Õpilased on varustatud audio paneelidega.

 • Hääldamise harjutamine
 • Õpilase tegevuse jälgimine
 • Õpilase testimine ja eksamineerimine
 • Õpilase jutu salvestamine

Tundi alustades õpetaja määrab puudujad.

Klikkides Attendance avaneb aken millel klikitakse Absent/Present ja seejärel õpilase asukohta tähistaval ikoonil. Puudujad on tähistatud halli värviga. Kohalolijatele on tähistatud selle grupi värviga milles õpilane töötab. NB! Edaspidi ei valita puudujaiid harjutuste ajal (näiteks grupid ja paarid moodustatakse vaikimisi ilma puudujateta). Puudujad on kõikidel raportitel eraldi märgitud.

Järgmiseks alustab õpetaja harjutust.

Õpetaja saab jagada klassis kuni kolme rühma Näiteks rühmad keeleoskuse taseme järgi või erinevad rühmad sooritavad erinevaid ülesandeid. Õpilaste valimine rühma toimub klikkides Add/Remove klahvile ja vedades hiirega klassi plaanil. Rippmenüüst Select activity valib õpetaja harjutuse rühmale.

Rippmenüüst Select activity on võimalik valida järgmisi harjutusi:

 • Listening Comprehension – Õpilased kuulavad algmaterjali ja õpetaja kontrollib arusaamist, peale mida õpilased saavad jätkata tööd iseseisvalt st õpilane paigutab materjalile “järjehoidja e bookmark”. Vajutades järjehoidjale esitatakse materjali märgistatud kohast. Õpilane saab kuulata korduvalt temale raskeid lõike.
 • Model Imitation – On efektiivseim moodus harjutada hääldamist ja rääkimise rütmi. Harjutuse ajal õpilane kuulab algmaterjali ja kordab sama teksti ise.
 • Reading Practice – Õpilased harjutavad individuaalselt häälega lugemist – õpilase jutt salvestatakse. Kuulates oma juttu saab õpilane ennast parandada (lugedes teksti uuesti) – kuni parima tulemuse saavutamiseni.
 • Phone Conversation – Õpilased helistavad teineteisele kasutades oma audio paneeli sõrmistikku. Valides “kaugekõne” reþiimi saame imiteerida ka halvema kuuldavusega telefoniühendusi.
 • Pair Discussion – Vestleldes paarides harjutavad õpilased enda väljendamise ja suhtlemise oskust. Õpilased saavad korrata enda öeldut ja kontrollida kas partner sai temast aru.
 • Group Discussion – Vesteldes gruppides arendavad õpilased suhtlemisoskust ja harjutavad vestluse käigule reageerimist. Õpetaja määrab gruppide suurused.
 • Simultaneous Interpreting – Sünkroontõlge on harjutus, kus õpilane tõlgib algmaterjali sünkroonis kuulamisega;
 • Consecutive Interpreting – Järeltõlget harjutatakse kuulates algmaterjali ja õpilane tõlgib kuuldu. “Vaikides” salvestatakse nii algmaterjal kui ka tõlge. Iseseisvaks tööks saab kasutada “MSU faili” millel pausid (kohad, kus õpilane tõlgib kuuldu) on eelnevalt märgitud.
 • Recorded Response – Salvestatud vastustega on ideaalne harjutada kultuuridevahelist suhtlemist läbi erinevate situatsioonide. Näiteks õpilased harjutavad tööintervjuud (salvestiselt) keskendudes olukorra mõistmisele ja õigete vastuste andmisele;
 • Quiz - “Valikvastustega test” on tõhusaim ja mugavaim võimalus õpilasi testida. Valige vastuse tüüp (ei/jah või valikvastused). Esitage küsimus, määrake vastamiseks ettenähtud aeg. Graafikud õpilaste vastustest ilmuvad koheselt õpetaja arvuti ekraanile. Õpilased näevad peale vastamist kas nad vastasid õigesti. “Testi” saab salvestada failina. Tunni ajal faili käivitades saab testi näiteks ühele grupile iseseisva tööna käivitada.
 • AP® Exam – Lab 100-ga on võimalik läbi viia AP® suulist eksamit (kasutakse USA-s). AP® eksami suuline osa on 15 min pikkune ja koosneb 3 osast. Algmaterjal on kogu eksami ajal esitamise reþiimis ning algmaterjalil on määratud pausid õpilaste vastuste jaoks. Iga küsimust korratakse kaks korda ja õpilasel on aega vastata igale küsimusele 15 – 40 sekundit.
 • Q&A – Küsimused & vastused harjutuses saab õpetaja esitada algmetarjali õpilastele ja teha pausi kohas kus õpilased vastavad. Vastused salvestuvad ilma pausideta.
 • Audio-on-Demand - Õpetaja määrab eelnevalt milliste audio failidega või väliste materjalidega õpilased saavad individuaalselt töötada. Õpilased valivad ise materjali mida kuulata kasutades oma audio paneeli sõrmistikku.

Õpilaste jälgimine ja hindamine (e Auto Monitor). Õpetaja saab jälgida ja kuulata kõiki klassi õpilasi. Valides Start Automonitor ja määrates aja kaua ühte õpilast kuulatakse (Step Period – näiteks 5 sekundit). Vajutades klahvile Intercom saab õpetaja kohe õpilasega suhelda. (NB! suheldakse vaid konkreetse õpilasega ja teised ei kuule.) Vajutades klahvile Grading saab õpilast hinnata.

Õpilaste hindamine (e Grading) Õpetjal on mugav hinnata õpilase sooritust tunni ajal kas Auto Monitor või Grading aknas! Võimalus lisada hinnetele lühikesi kommentaare. NB! Hinded salvestuvad ja tunni lõpus saab printida või salvestada raporti. Õpetaja saab valida oma õppeasutuses kasutatava hindamise skaala. Näiteks: Pass/Fail või 0 … 3 või 0 … 5 või 4 … 10 või A,B,C,D,E,F. Vajutades klahvile Report avaneb raport hinnetest kas printimiseks või salvestamiseks.

Raportid. Õpetaja saab salvestada ja printida raporteid võimalik valida kahe raporti tüübi vahel (kas kogu klassi või üksiku õpilase kohta.

 • Puudujad raport (Attendance report). Õpetaja saab vaadata peale puudujate märkimist oma arvutist järgmist raportit Attendance report. Õpetaja saab raporti kas printida või salvestada. Puudujate raport salvestatakse tekst failina või prinditakse.
 • Valikvastustega test (ehk Quiz report). Õpetaja näeb samal ajal kui Quiz harjutus käib iga küsimuse kohta õpilaste vastuseid reaalajas analüüsivat diagrammi oma arvuti ekraanil: palju õpilasi on vastamata (%); kuidas õpilased vastasid. (näiteks: küsimusele Question 1 on õpetaja andnud 6 erinevat valikvastust, millest õpilased on valinud variandid 3 … 6 (%);  jne

Sanako Lab 100 on saadaval ka mobiilsena 

http://youtu.be/qSX3QwXijCs

Õpilane saab kodus isesesvalt edasi töötada kasutades spetsiaalset MP3 pleierit või Sanako Speak internetis vahendusel.

Täiendav info järelpärimisel. Võta meiega ühendust

Eesnimed (nõutav)

Perenimed (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade